PROJECT TRANSLATIONS
Partenerul ideal in traducere !
 

PARLAMENTUL ROMANIEI
CAMERA DEPUTATILOR & SENATUL

L E G E

pentru autorizarea şi plata interpretilor şi traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati şi de Ministerul Justitiei

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - (1) Ministerul Justitiei şi Parchetul de pe langa CurteaSuprema de Justitie sunt autorizati sa angajeze, prin conventie civila, conform Legii nr. 83/1995 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate în munca, interpreti şi traducatori pentru efectuarea traducerilor în şi din limbi straine.
(2) Instantele judecatoresti, parchetele de pe langa acestea şi organele decercetare penala utilizeaza interpreti şi traducatori, în conditiile stabilitede Codul de procedura penala sau de Codul de procedura civila, dupa caz.
(3) Birourile notarilor publici utilizeaza interpreti şi traducatori înconditiile stabilite de Legea notarilor publici şi a activitatii notariale nr.36/1995.
(4) Avocatii pot angaja şi utiliza interpreti şi traducatori în scopul exercitarii profesiei, potrivit legii.

Art. 2. - Activitatea de interpret si/sau de traducator pentru instantele judecatoresti, parchetele de pe langa instantele judecatoresti,organele de cercetare penala, birourile notarilor publici, avocati şi pentru Ministerul Justitiei se efectueaza de persoane atestate în profesie şi autorizate de Ministerul Justitiei.

Art. 3. - Autorizarea ca interpret si/sau traducator, care poate efectua traduceri pentru organele prevazute la art. 1, se dobandeste, la cerere, de persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman;
b) nu are antecedente penale şi se bucura de buna reputatie profesionala şi sociala;
c) poseda o diploma de licenta sau echivalenta, din care rezulta specializarea in limba sau în limbile straine pentru care solicita autorizarea ori este atestat ca traducator de catre Ministerul Culturii.

Art. 4. - (1) Cererea de autorizare ca interpret si/sau traducatorcare urmeaza a fi folosit de organele prevazute la art. 1 se adreseaza Ministerului Justitiei, insotita de actele doveditoare privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3.
(2) Autorizarea se acorda prin ordin al ministrului justitiei în cel mult 60 dezile de la solicitare.
(3) Forma şi continutul autorizatiei sunt prevazute în anexa care face parteintegranta din prezenta lege.

Art. 5. - (1) Ministerul Justitiei intocmeste listele cu interpretiisi traducatorii autorizati, pe care le comunica tuturor instantelor judecatoresti şi parchetelor de pe langa acestea. De asemenea, listele se comunica Ministerului de Interne, Uniunii Nationale a Notarilor Publici şi Uniunii Nationale a Avocatilor din Romania, care le vor aduce la cunostinta,dupa caz, organelor de cercetare penala din subordine, birourilor notarilor publici şi barourilor de avocati.
(2) Actualizarea listelor prevazute la alin. (1) se va face periodic, în functie de autorizarea unor noi persoane sau de incetarea calitatii de interpret sau de traducator - autorizat.

Art. 6. - (1) Autorizarea ca interpret si/sau traducator, dobandita în conditiile prezentei legi, inceteaza în urmatoarele cazuri:
a) la cerere;
b) prin modificarea oricareia dintre conditiile prevazute la art. 3;
c) pentru incapacitate profesionala, sesizata în scris de beneficiar;
d) pentru refuzuri repetate şi nejustificate de a presta serviciile solicitate.
(2) Incetarea autorizarii ca interpret si/sau traducator se verifica de catre Ministerul Justitiei şi se constata prin ordin al ministrului justitiei, care se comunica persoanei în cauza.

Art. 7. - (1) Plata interpretilor folositi de organele prevazute laart. 1, pentru limbile minoritatilor nationale şi pentru limbile straine decirculatie internationala, se face la tariful de 30.000 lei/ora sau pentrufractiuni de ora, onorariul stabilindu-se, dupa caz, prin ordonanta sau incheierea de numire a interpretului, în conformitate cu prevederile Codului de procedura penala sau prin conventie civila, potrivit legii.
(2) Plata interpretilor prevazuti la alin. (1), pentru traducerile efectuate simultan la casca, se face la tariful de 50.000 lei/ora ori pentru fractiuni de ora, sau, dupa caz, prin conventie civila, potrivit legii.

Art. 8. - Tarifele prevazute la art. 7 se vor majora cu 100% atuncicand interpretii vor fi solicitati în zilele de repaus saptamanal, în zilele desarbatori legale sau în alte zile în care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza, precum şi pentru prestatiile efectuate intre orele 22,00–6,00.

Art. 9. - (1) Plata traducatorilor folositi de organele prevazute la art. 1 se face dupa cum urmeaza:
a) pentru traducerile dintr-o limba a minoritatilor nationale, precum şidintr-o limba straina de circulatie internationala, în limba romana, plata se face la tariful de 22.000 lei/pagina, format A.4, dactilografiata la doua randuri;
b) pentru traducerile din limba romana intr-una dintre limbile minoritatilor sau intr-o limba straina de circulatie internationala, plata se face la tarifulde 30.000 lei/pagina, format A.4, dactilografiata la doua randuri;
c) pentru traducerile din sau intr-o limba orientala (japoneza, chineza şialtele asemenea) sau rar folosita, tariful prevazut la lit. a) şi b) semajoreaza cu 50%;
d) pentru traducerile efectuate în regim de urgenta (24–48 de ore), plata seface la tarifele prevazute la lit. a), b) şi c), majorate cu 50%.
(2) Prevederile alin. (1) lit. c) se aplica în mod corespunzator şi în cazul interpretilor.

Art. 10. - (1) Interpretii şi traducatorii care se deplaseaza în alta localitate decat cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrarilor solicitate deinstantele judecatoresti, parchetele de pe langa acestea şi de organele decercetare penala, au dreptul la restituirea cheltuielilor de - transport,intretinere, locuinta şi a altor cheltuieli necesare, potrivit prevederilorCodului de procedura penala.
(2) Interpretii şi traducatorii care se deplaseaza în alta localitate decat cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrarilor solicitate de Ministerul Justitiei,beneficiaza de cheltuieli de transport, cazare şi diurna potrivit dispozitiilor legale aplicabile în unitatile bugetare.

Art. 11. - Tarifele prevazute în prezenta lege sunt brute şi impozabile în conditiile legii.

Art. 12. - Tarifele prevazute la art. 7 şi 9 se vor indexa periodic,prin hotarare a Guvernului, în acelasi - procent cu care se indexeaza salariile personalului din institutiile publice.

Art. 13. - Ministerul Justitiei va adopta regulamentul de aplicare a prezentei legi în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.

Art. 14. - Pana la obtinerea autorizarii, potrivit prezentei legi,interpretii şi traducatorii solicitati de institutiile prevazute la art. 1 pot desfasura în continuare aceasta activitate, cu conditia indepliniriiprevederilor art. 3.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 14 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARLAMENTUL ROMANIEI
CAMERA DEPUTATILOR & SENATUL

L E G E

privind modificarea şi completarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea şi plata interpretilor şi traducatorilor folositi de organele de urmarirepenala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocatişi de Ministerul Justitiei

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Legea nr.178/1997 pentru autorizarea şi plata interpretilorsi traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantelejudecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati şi de Ministerul Justitiei, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.305 din 10 noiembrie 1997, se modifica şi se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 1. - (1) Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Înalta Curte deCasatie şi Justitie şi Parchetul National Anticoruptie sunt autorizate safoloseasca, pe baza de contracte civile pentru prestari de servicii, interpreti si traducatori pentru efectuarea traducerilor în şi din limbi straine.”

2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 3. - Autorizarea ca interpret si/sau traducator, care poate efectuatraduceri pentru organele prevazute la art.1, se dobandeste, la cerere, de persoana care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman sau cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European;
b) are capacitate deplina de exercitiu;
c) poseda diploma de licenta sau echivalenta, din care rezulta specializarea în limba sau limbile straine pentru care solicita autorizarea, ori este atestat de Ministerul Culturii şi Cultelor ca traducator din limba romana în limba straina pentru care solicita autorizarea şi din limba straina în limba romana;
d) este atestat de Ministerul Culturii şi Cultelor ca traducator pentru specialitatea stiinte juridice;
e) este apt din punct de vedere medical;
f) nu are antecedente penale şi se bucura de buna reputatie profesionala şisociala.”

3. Dupa articolul 3 se introduce articolul 3_1, cu urmatorul cuprins:
„Art. 3_1. - (1) Strainul, cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, poate desfasura activitatea deinterpret si/sau traducator pentru organele prevazute la art.1, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
(2) Strainul, cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European stabilit în Romania, exercita profesia de interpretsi/sau traducator ca şi cetatenii romani, putand dovedi îndeplinirea conditiilor prevazute la art.3 lit.b) - f) şi cu documente emise/eliberate deautoritatile competente din statul membru de origine sau de provenienta.
(3) Procedura autorizarii nu se aplica strainului, cetatean al unui stat membrual Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, stabilit înRomania care este atestat ca interpret si/sau traducator în specialitatea stiinte juridice de autoritatea competenta din statul membru de origine sau deprovenienta.
(4) Pentru exercitarea profesiei, nu este necesara dovedirea cunoasterii limbii oficiale a statului membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European al carui cetatean este strainul.
(5) În cazul prestarii temporare, pe teritoriul Romaniei, a activitatilor specifice profesiei de interpret si/sau traducator autorizat în specialitatea stiinte juridice, strainul cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sauapartinand Spatiului Economic European, care exercita în mod legal aceasta profesie în statul membru de origine sau de provenienta în care este stabilit,este exceptat de la cerintele de atestare şi autorizare prevazute la art.2.
(6) În aplicarea prevederilor prezentului articol, Ministerul Justitiei recunoaste certificatele sau alte documente similare care atesta calitatea deinterpret si/sau traducator autorizat în specialitatea stiinte juridice,emise/eliberate de autoritatile competente din statul membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European de origine sau deprovenienta.
(7) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile legii cadruprivind recunoasterea reciproca a calificarilor profesionale.”

4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 6. - (1) Autorizarea ca interpret si/sau traducator, dobandita înconditiile prezentei legi, înceteaza în urmatoarele cazuri:
a) la cerere;
b) daca cel în cauza nu mai îndeplineste una dintre conditiile prevazute la art.3;
c) în cazul în care a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni;
d) pentru incapacitate profesionala, sesizata în scris de beneficiar;
e) pentru refuzuri repetate şi nejustificate de a presta serviciile solicitate;
f) prin deces.
(2) Existenta cazurilor prevazute la alin.(1) se verifica de MinisterulJustitiei, se constata prin ordin al ministrului justitiei şi se comunica persoanei în cauza, cu exceptia situatiei prevazute la lit.f).”

5. Dupa articolul 6 se introduce articolul 61, cu urmatorul cuprins:
„Art. 61. - (1) Interpretii si/sau traducatorii autorizati în conditiile prezentei legi sunt obligati sa solicite, în termen de 60 de zile de la data autorizarii, luarea în evidenta la curtea de apel în circumscriptia careia îsi desfasoara activitatea.
(2) În cazul în care interpretii si/sau traducatorii îsi schimba numele,domiciliul sau resedinta, ei au obligatia sa aduca la cunostinta aceasta situatie, în termen de 60 de zile de la data modificarii, Ministerului Justitiei si curtii de apel unde sunt luati în evidenta.
(3) Pana la data îndeplinirii obligatiilor prevazute la alin.(1) şi (2),interpretii si/sau traducatorii nu pot desfasura activitatea reglementata deprezenta lege.
(4) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului EconomicEuropean, pentru a presta activitate de interpret si/sau de traducator în conditiile prezentei legi, vor fi luati în evidenta, la cerere, de MinisterulJustitiei şi curtea de apel în circumscriptia careia îsi desfasoara activitatea.”

Art. II. - (1) În termen de un an de la data intrarii în vigoare aprezentei legi, interpretii şi /sau traducatorii vor fi reautorizati la cerere.
(2) Pana la data reautorizarii interpretii si/sau traducatorii pot desfasura activitatea în continuare, daca îndeplinesc conditiile prevazute la art.3 dinLegea nr.178/1997, cu modificarile ulterioare.

Art. III. - Legea nr.178/1997 pentru autorizarea şi plata interpretilor şi traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati şi deMinisterul Justitiei, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,nr.305 din 10 noiembrie 1997, cu modificarile şi completarile aduse prinprezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR : Valer Dorneanu
PRESEDINTELE SENATULUI : Nicolae Vacaroiu

Bucuresti, 23 iunie 2004

Nr. 281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordin nr. 772 din 05/03/2009 (Ordin 772/2009)

privind stabilirea tarifelor pentru platainterpreţilor şi traducǎtorilor autorizaţi folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei şiLibertǎţilor Cetǎţeneşti, Parchetul de pe lângǎ Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Nationalǎ Anticoruptie, de organele de urmǎrire penalǎ, de instanţele judecǎtoreşti, de birourile notarilor publici, de avocati şi de executori judecǎtoreşti

Publicat în MonitorulOficial nr, 208 din 01/04/2009

Nr. 772/C/414

Ministerul Justiţiei şi Libertǎţilor Cetǎţeneşti

Ministerul Finanţelor Publice

In conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4) din Hotǎrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, având în vedere dispoziţiile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducǎtorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii,de Ministerul Justiţiei şi Libertǎţilor Cetǎţeneşti,Parchetul de pe lângǎ Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Nationalǎ Anticorupţie,de organele de urmǎrire penalǎ, de instanţele judecǎtoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecǎtoreşti, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotǎrârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi Libertǎţilor Cetǎţeneşti, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, ministrul justiţiei şi libertǎţilor cetǎţeneşti şi ministrul finanţelor publice emit urmǎtorul ordin:

Art. 1. -

(1) Tarifele pentru plata interpreţilor şi traducǎtorilor autorizaţi folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii,Ministerul Justiţiei şi Libertǎţilor Cetǎţeneşti, Parchetul de pe lângǎ Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţionalǎ Anticorupţie, de organele deurmarire penalǎ, de instanţele judecǎtoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecǎtoreşti se stabilesc astfel:

a) 23,15 lei /ora sau,dupǎ caz, pentru fracţiuni de orǎ, pentru plata interpreţilor autorizati pentru efectuarea traducerilor din limbi strǎine în/din limba românǎ;

b) 33,56 lei/paginaformat A4; stil Normal Arial; font Arial; dimensiunea font 12; dactilografiatǎ la un rând; un singur spaţiu între cuvinte; marginile paginii: 2,5 cm sus - 2,5cm jos, 2,5 cm stanga - 2,5 cm dreapta.

(2) Tarifele prevǎzute la alin. (1) nu includ taxa pe valoarea adaugatǎ. La tarifele prevǎzute la alin. (1) se va adauga taxa pevaloarea adaugatǎ dacǎ aceasta este datoratǎ potrivit prevederilor legale învigoare.

Art. 2. - Tarifele stabilite la art. 1 se vor indexa anual în functie de indicele ratei inflaţiei, prognozat pentru anul de execuţie a serviciilor, comunicat de Comisia Nationalǎ de Prognoza.

Art. 3. - Prezentul ordin se publicǎ înMonitorul Oficial al României, Partea 1.

Art. 4. - La data intrǎriiîn vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului justiţiei şial ministrului finanţelor publice nr. 1.341 /C/1.375/2005 privind stabilirea tarifelor pentru plata interpreţilor şi traducatorilor autorizaţi folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei şi Libertǎţilor Cetǎţeneşti,Parchetul de pe lângǎ Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţionalǎ Anticorupţie, de organele de urmarire penalǎ, de instanţele judecǎtoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecǎtoreşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 11 octombrie 2005, se abrogǎ.

p. Ministrul justiţiei şi libertǎţilor cetǎţeneşti, 

Rodica Constantinovici,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice

Gheorghe Pogea
 
 
INFORMATII UTILE

Informatii generale privind activitatea de aplicare a apostilei

Pentru a veni in sprijinul cetatenilor romani, incepand cu data de 16 martie 2001, Romaniaa aderat la Conventia de la Haga cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga, la 05 octombrie1961.
Potrivit art. 2 din Conventie: fiecare stat contractant scuteste de supralegalizare actele carora li se aplica aceasta conventie si care urmeazasa fie prezentate pe teritoriul sau.
Supralegalizarea, in sensul prezentei conventii, are in vedere numai formalitatea prin care agentii diplomatici sau consulari ai tarii pe teritoriul careia actul urmeaza sa fie prezentat atesta veracitatea semnaturii, calitatea in care a actionat semnatarul actului sau, dupa caz, identitateasigiliului si a stampilei de pe acest act.
Incepand cu data de 1 noiembrie 2004, in cadrul Prefecturii Municipiului Bucuresti a demarat activitatea de aplicare a apostilei – supralegalizare a actelor oficiale administrative intocmite pe teritoriul Romaniei si care urmeaza sa produca efecte juridice pe teritoriulunui stat semnatar al Conventiei de la Haga.

Actele se pot prezenta pentru aplicarea apostilei personal sau prin mandatar(pe baza de procura notariala sau procura intocmita la o Ambasada ori misiune diplomatica romaneasca). Pentru firme, societati comerciale, persoana care seprezinta in vederea legalizarii documentelor trebuie sa prezinte delegatiedin partea firmei, alaturi de contractul de prestari servicii incheiat intre firma si titularul actului.

Apostila se aplica pe actul original. Daca pe actul pe care urmeaza sa fie aplicata apostila nu este suficient loc, se va atasa o alonja pe care se aplica si completeaza apostila, iar pentru documentele infoliate apostila se aplica pe un autocolant alb.

Acte necesare pentru obtinerea apostilei
Cerere tip
Actul care urmeaza a fi apostilat in original – la Institutia Prefectului se obtine apostila doar pe actul original
Buletinul/cartea de identitate/ procura notariala/contractul de prestariservicii insotit de delegatie din partea firmei
Chitanta platita la CEC /trezorerie (in contul 203 301 02)

Actele pe care se poate aplica apostila sunt:
certificate de nastere, in original, emise dupa 1998;
certificate de casatorie, in original, emise dupa 1998;
certificate de deces, in original, emise dupa 1998. (Nota: actele de stare civila emise inainte de 1998 trebuie schimbate cu altele noi. Schimbarea se face la oficiile care le-au eliberat pe cele vechi.)
certificate de cazier judiciar, in original, eliberate cu cel mult 3 luni in urma, de la sectia de politie in care domiciliaza solicitantul sau de la Inspectoratul General al Politie Romane, sos. Stefan cel Mare nr.13-15, sector 2,Bucuresti;
adeverinte prin care se atesta domiciliul si cetatenia persoanei sau statutul juridic fata destatul roman, in original, eliberate de formatiunile judetene de evidenta informatizata a persoanei, respectiv Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, Bucuresti,telefon : 413.54.42;
actele de studii,in original, vizate in prealabil de ministerul emitent ;
adeverinte medicale, in original, vizate in prealabil la Directia de Sanatate Publica aMuncipiului Bucuresti, str. Avrig nr. 72-74, sector 2, tel: 252.81.82,252.79.78 ;
certificate debotez/cununie, in original, vizate inprealabil de directia Judeteana pentru cultura, culte si patrimoniul culturalnational, respectiv Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniul CulturalNational a municipiului Bucuresti, str. Sfintul Stefan nr. 3, sector 2,telefon: 323.26.11;
adeverinte prin care se atesta vechimea in munca, vizate inprealabil de
Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de AsigurariSociale, serviciul de specialitate din str. George Vanca nr. 9, sector 1, Bucuresti;
adeverinte de calificare in diferite meserii, in original, vizate in prealabil de Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei – Directia Generala Forta de Munca, str. Dem. I. Dobrescu nr.2-4, sector1, Bucuresti, telefon : 311.02.02;
certificate de origine a marfurilor, vizate in prealabil de Camera de Comert siIndustrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti sau camerele de comert siindustrie judetene, dupa caz;
facturi comerciale,vizate in prealabil de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si aMunicipiului Bucuresti sau camerele de comert si industrie judetene, dupacaz;

Actele se apostileaza pentru tarile membre ale Conventiei de la Haga.


Ministerul Justitiei aplica apostila pe:

- copii ale actelor originale si traducerile legalizate la notar ( deexemplu, certificate de nastere, de casatorie, de deces, livrete de familie,diplome, caziere, dovezi de vaccinare, fise medicale, foi matricole, programe analitice, adeverinte medicale  etc.)
Copiile si traducerile legalizate la notar trebuie insotite de originale.
Diplomele, in original, vor fi vizate de ministerele care le-au emis, doar incazul in care acest lucru este cerut la locul unde merge persoana – ambasade,consulate.- hotarâri judecatoresti (in original) emise de instantele dincircumscriptia teritoriala a Tribunalului Bucuresti (respectiv, judetele Giurgiu, Ialomita, Calarasi, Teleorman) si traducerile legalizate lanotar.
Hotarârile judecatoresti trebuie sa fie legalizate de instanta care le-a pronuntat si semnate cu numele in clar de catre grefierul care legalizeaza hotarârea sau de catre presedintele instantei si trebuie sa fie stampilata custampila de presedinte.
Nu se apostileaza copia dupa sentinta civila facuta la notar, ci numai eliberata de instanta. - declaratii notariale – de celibat, acordul parintilor la plecarea copiilor,etc. se apostileaza originalul si traducerea;
- actele originale emise de Registrul Comertului (certificat constatator,etc.) semnate de director in clar si emise cu antetul Ministerului Justitiei;
- actele originale care emana de la un executor judecatoresc si alteinscrisuri.


Biroul de Supralegalizare de la Tribunalul Bucuresti are program zilnic:
de primiri acte intre orele 9.00 – 11.00
-  de eliberari acte in aceeasi zi intre orele 14.00 – 15.30
Se primesc acte pentru aplicarea apostilei numai de la titularul actelor sau de la orice alt detinator, persoana fizica sau juridica,  care are procura notariala sau delegatie data de catre titularul actului.
Se completeaza o cerere tip,
Daca o persoana fizica sau juridica solicita aplicarea apostilei pentru mai multe state, aceasta va face cerere pentru fiecare stat in parte.
Tribunalul Bucuresti va aplica apostila exclusiv pe documentele care emana de la functionari, notari, autoritati etc. din raza teritoriala aacestei instante (Bucuresti, Calarasi, Giurgiu, Ialomita si Teleorman).

ACTELE CARE NU SE APOSTILEAZA la Tribunalul Bucuresti

A.     ACTE EMISE DE AUTORITATILE ROMANE
1.    Copia legalizata a pasaportului si a cartii deidentitate.
2.    Actele emise de autoritatile române care urmeaza a fifolosite intr-unul din statele care nu sunt parte la Conventia de la Haga.
În acest caz, solicitantii vor trebui sa se adreseze Ministerului Justitiei,str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti (program zilnic de primiri acte:10.00- 12.00 si de eliberare 15.00 - 16.00).
3. Actele emise de consulatele române din strainatate (ex. procura). Se apostileaza numai traducerea acesteia intr-o limba straina, traducere efectuata la notar.
B.    ACTE  EMISE DE AUTORITATI STRAINE
1.    Actele de orice tip emise de o autoritate straina a unui stat care este sau nu parte la Conventia de la Haga, chiar daca sunt traduse in limba româna de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei si legalizate la un notar din România.
2.    Actele emise de catre autoritati straine, traduse in limba româna si apostilate

FIECARE TARA ISI APOSTILEAZA PROPRIILE ACTE

LISTA

statelor care sunt semnatare ale Convenţiei de la Haga

sau cu care România a semnat tratate sau convenţii de asistenţă juridică înmaterie civilă

I. State semnatare ale Convenţiei de la Haga sau care seconsideră legate de convenţie

Africa de Sud,Albania, Andorra, Antigua şi Barbuda, Argentina,Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Bahamas, Barbados, Belgia, Belize, Belarus, Bosnia-Herţegovina, Botswana,Brunei Daressalam, Bulgaria, China RASHonkong, China RAS Macao, Cipru, Columbia,Croaţia, Republica Cehă, Dominica, Estonia, Elveţia, El Salvador, Fidji,Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Grenada,Honduras, Irlanda, Israel, Italia,Japonia, Kazahstan, Lituania, Letonia, Lesoto, Liberia, Liechtenstein, Luxemburg, F.R.I. Macedonia, Malawi, Malta, MareaBritanie şi Irlanda de Nord, InsuleleMarshall, Mauritius, Mexic, Monaco, Namibia, Norvegia, Niue, Noua Zeelandă,Olanda, Panama, Portugalia, România,Federaţia Rusă, St. Kitts and Nevis, Saint Vincent şi Grenadine, Santa Lucia,Saint Kitts and Nevis, San Marino,Samoa, Serbia şi Muntenegru, Seychelles, Slovenia, Slovacia, Spania, Surinam,Swaziland, Suedia, Tonga, Trinidad Tobago, Turcia, SUA,Ucraina, Ungaria, Venezuela

II. State cu care România a semnat tratate sau convenţii de asistenţă juridică în materie civilă şi care nusunt semnatare ale Convenţiei de la Haga

RepublicaPopulară Chineză, R.P.D. Coreeană, Republica Moldova, Polonia,

Notă: - pentru actualizarea listei statelor semnatare ale convenţiei se va accesa adresa www.hcch.net